Freshman Team - 5x7 with lithoFreshman Team - 8x10 with lithoFreshman TeamWFF01WFF02WFF03WFF04WFF05WFF06WFF07WFF08WFF09WFF10WFF11WFF12WFF13WFF14WFF15WFF16WFF17